ProgramiMbrojtja e Mjedisit

#TaMbrojmëSëBashku
#RespektojmëMjedisin

“The only way forward, if we are going to improve the quality of the environment, is to get everybody involved” – Richard Rogers 

Ashtu sikurse dhe arkitekti britanik Richard Rogers citon, e vetmja rrugë për të ecur përpara, nëse duam të përmirësojmë cilësinë e mjedisit, është që të përfshijmë dhe të angazhojmë të gjithë komunitetin. Pra, të gjithë ne duhet të japim kontributin tonë që të mbrojmë mjedisin dhe natyrën, për një qytet më të gjelbër dhe më të pastër në shërbim të qyetarëve dhe turistëve që vizitojnë qytetin e Durrësit!

Çfarë do të bëjmë gjatë mandatit të ri 2023-2027:

https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Projekti-per-grumbullimin-e-mbetjeve-te-riciklueshme-Emiriana-web-2.jpg

Projekti për grumbullimin e mbetjeve të riciklueshme

Mbas diferencimit të mbetjeve të riciklueshme, do të bëhet grumbullimi dhe më pas transferimi i tyre. Pika për grumbullimin e mbetjeve të riciklueshme, planifikohet të ndërtohet në të njëjtin vend ku do jetë edhe stacioni i transferimit, me qëllim uljen e kostos së transportit. Ky projekt ambicioz në mbrojtje të mjedisit, do të realizohet për një afat kohor 4 (katër) vjeçar.
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Projekti-per-grumbullimin-e-mbetjeve-bio-Emiriana-web-1.jpg

Projekti për grumbullimin e mbetjeve bio

Ky projekt parashikon: - kompostimin e mbetjeve bio (me prejardhje bimore ose shtazore) - kompostimin e mbetjeve të leshterikut - përdorimin e plehut organik, i përftuar si produkt përfundimtar nga procesi i trajtimit të mbetjeve bio.
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Hartimi-i-Planit-Lokal-per-Ndryshimet-klimatike-Emiriana-web.jpg

Hartimi i Planit Lokal për ndryshimet klimatike

Bashkia Durrës në bashkëpunim me GIZ GmbH Shqipëri, është në fazën e zbatimi të projektit ‘Zhvillimi i inventarit bazë të shkarkimeve (të gazeve serë) dhe vlerësimi i riskut dhe vulnerabilitetit kundrejt ndryshimit të klimës’. Ky projekt ka për qëllim të hartojë një plan vendor veprimi të qëndrueshëm për energjinë dhe klimën, duke filluar me vlerësimin e gjendjes fillestare. Objektivi kryesor është hartimi i inventarit bazë të emetimeve (IBE) të gazrave serë dhe të vlerësojë riskun dhe vulnerabilitetin (VRV) ndaj ndryshimit të klimës së territorit të bashkisë. Ky plan hartohet në kuadër të anëtarësimit të bashkisë në Konventën e Kryetarëve të Bashkive të Evropës për Energjinë dhe Klimën. Pas hartimit të këtij dokumenti/plani, do të buxhetohen nisma të veçanta në bazë të rekomandimeve të këtij të fundit.
https://emirianasako.al/wp-content/uploads/2023/04/Hartimi-i-programit-planit-te-mbjelljes-se-pemeve-Emiriana-web.jpg

Hartimi i programit/planit të mbjelljes së pemëve

Me qëllim shtimin e hapësirave të gjelbëra në qytet, deri në fundin e vitin 2027 do të mbillen 10.000 peme të tjera në qytetin e Durrësit.

Hartimi i Planit Vendor për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane

Hartimi i Planit Vendor për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane do të shërbejë për unifikimin e shërbimit në fushën e menaxhimit të mbetjeve urbane. Arritja e një qëndrueshmërie në fushën e menaxhimit të mbetjeve do të mundësojë një zhvillim të qëndrueshëm në Bashkinë Durrës. Ndaj vizioni ynë është ndryshim rrënjësor në sistemin e menaxhimit të mbetjeve në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, me rregulloret dhe direktivat e BE-së në fushën e mjedisit të përafruara me legjislacionin shqiptar. Në këtë kuadër synojmë një Plan gjithëpërfshirës për menaxhimin e mbetjeve të ngurta, me qëllim: Rritjen e standardit të ofrimit të shërbimit dhe efiçencës të burimeve financiare në planifikim dhe zbatim; Ndarjen e mbetjeve në burim, e cila lidhet ngushtë me zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit; Reduktimin e sasisë së mbetjeve të prodhuara; Ripërdorimin e materialeve të mbeturinave kur është e mundur; Riciklimin e mbetjeve.

Realizimi i stacionit të transferimit

Realizimi i stacionit të transferimit - si domosdoshmeri për uljen e kostove të depozitimit të mbetjeve. Ky stacion transferimi nevojitet jo vetëm për uljen e volumit të mbetjeve urbane, por do të gjenerojë edhe përfitime financiare nga diferencimi i mbetjeve urbane, disa prej të cilave janë të riciklueshme. Sasia e mbetjeve të evaduara: Viti 2022: 63,000 ton/vit ose 5,250 ton/muaj Viti 2023 (parashikimi): 70,000 ton/vit ose 5,833 ton/muaj Menaxhimi i mbetjeve në shifra: Viti 2020: 383,883,000 lekë, ose 15.77% në raport me buxhetin total të bashkisë për vitin 2020. Viti 2022: 964,073,000 lekë, ose 29,36% në raport me buxhetin total të bashkisë për vitin 2022. Ndërkohë që, nga totali prej 964,073,000 lekë për menaxhimin e mbetjeve, 221,600,000 lekë janë financim nga qeveria shqiptare. Ndërsa, vlera totale e menaxhimit të mbetjeve vetëm me fondet e bashkisë është 742,473,000 lekë, ose 22.61% në raport me buxhetin total të bashkisë Durrës për vitin 2022. Nëse do të bënim një analizë të shkurtër krahasimore të buxhetit të mbetjeve për periudhën 2020-2022, atëherë do të vërejmë se buxheti i mbetjeve për vitin 2020 ka qenë 383,883,000 lekë, ndërkohë që buxheti i mbetjeve për vitin 2022 është 964,073,000 lekë, ose 2.5 herë më i lartë se viti 2020. Buxheti i menaxhimit të mbetjeve për vitin 2022 është i ndarë në 4 zëra buxhetorë: shpenzime personeli, shpenzime operative, tarifa e depozitimit dhe investime. Ndërkohë që, zëri tarifa e depozitimit, përbën vetëm 8.5% të buxhetit total të bashkisë për vitin 2022.

Hartimi i Planit të masave kundër përmbytjeve nga ujrat e shiut

Hartimi i Planit të masave kundër përmbytjeve nga ujrat e shiut, i cili do të parashikojë masa konkrete dhe investime të posaçme për parandalimin dhe minizimin e përmbytjeve nga ujrat e shiut në qytetin e Durrësit.